Berichten

vragenlijst

Utrechtse copinglijst (UCL)

Doel

Vragenlijst om te bepalen de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.

Toelichting instrument

De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, expressie van emoties en geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Het betreft een zelfrapportage-instrument. De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen, via de pen-en- papiermethode en digitaal
 • Score/uitkomst:
  De vragenlijst wordt gescoord met behulp van zeven sleutels of digitaal. Iedere ruwe schaalscore wordt omgezet op een vijf-punts-normeringsschaal lopend van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’.
 • Benodigde tijd:
  De afname duurt ca.15 minuten.

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen
Jongeren vanaf 14 jaar

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd: Effectief en betrouwbaar
Meer informatie: Meetinstrumenten zorg

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Specifieke eisen: Voorwaarden verbonden aan het gebruik van de vragenlijst door Pearson Assessment and Information: vereist kwalificatieniveau: B (TPT-B gecertificeerden, master (para)medische wetenschappen, master psychologie of (ortho)pedagogiek en hbo toegepaste psychologie).
Informatie of u in aanmerking komt om de test te mogen afnemen is op te vragen via mail: info-nl@pearson.com

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst opvraagbaar bij Pearson Assessment and Information B.V.

Kosten instrument

UCL Handleiding € 103,39
UCL Formulieren a 50 stuks € 74,07
UCL Sleutels (set a 7) € 65,61
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Licentiekosten: € 1,20 per afname

Ontwikkeld doot / contactpersoon

info-nl@pearson.com

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

'vragenlijst'

CES D / Center for Epidemiological Studies – Depression

Doel

Een signaleringsvragenlijst voor depressieve klachten. Bij verdenking op depressieve klachten in kaart brengen de mate van aanwezigheid van de gevoelens van depressie.

Toelichting instrument

De CES-D bestaat uit 20 stellingen. Voor iedere stelling geeft de patiënt aan hoe vaak deze op hem of haar van toepassing is in de afgelopen week (zelden of nooit, soms of weinig, regelmatig, meestal of altijd).

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De patiënt kan de vragenlijst thuis invullen.
 • Score/uitkomst:
  De score van de signaleringsvragenlijst geeft een indicatie voor de ernst van eventuele problematiek. Deze score kan vertaald worden naar: geen (aanwijzingen voor) depressieve klachten, aanwijzing voor milde depressieve klachten, aanwijzing voor matige-ernstige depressieve klachten.
 • Benodigde tijd:
  Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5-7 minuten, het bespreken 15 minuten.

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen
Psychisch welbevinden
Psychiatrische adolescenten / jongeren

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd
Vragenlijst is specifiek gericht op depressieve stemming, met goede screeningseigenschappen, eenduidige cut-off scores en eenvoudige interpretatie met indicatie voor verder beleid.
Toelichting op validatie en betrouwbaarheid: Het meten van symptomen van depressie met de CES-D
Opgenomen in:  NDF Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten
Bewezen geschiktheid voor mensen met type 1 of type 2 diabetes.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Gewenst is een training of nascholing gericht op het herkennen van depressieve klachten, het omgaan met de signaleringsvragenlijsten, meer specifiek op effectieve communicatie/counselingsvaardigheden en op inzicht in de juiste verwijsmogelijkheden afhankelijk van de door de patiënt aangegeven problematiek (uit NDF Richtlijn)

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst in NDF richtlijn: CES-D

Kosten instrument

Gratis

Organisaties die werken met methode / instrument

Albert Schweitzer Ziekenhuis diabetespoli
VUmc

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Ervaring Albert Schweitzer Ziekenhuis: zie bijlage 7 in de Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten
Evaluatierapport proefimplementatie richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij DM, hoofdstuk 4
Handreiking implementatie: Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

vragenlijst

SeMaS – Self Management Screening

Doel

In kaart brengen bij welke patiënten het zin heeft om in zelfmanagement te investeren en welke zelfmanagementinterventies geschikt zijn voor een bepaalde patiënt. Of iemand in staat is om zelf zijn behandeling te regisseren, hangt af van zijn psychische en fysieke gezondheid, vaardigheden en omgeving. De verwachting is dat mensen die met behulp van SeMaS worden ondersteund, actiever worden in het omgaan met hun ziekte en dat mensen die met SeMaS worden verwezen naar een zelfmanagementinterventie, deze succesvoller zullen doorlopen.

Het helpt praktijkondersteuners in kaart te brengen bij welke patiënten het zin heeft om in zelfmanagement te investeren en welke zelfmanagementinterventies geschikt zijn voor een bepaalde patiënt. Het brengt barrières voor zelfmanagement in kaart. Op basis daarvan zijn er grofweg drie groepen te onderscheiden:

 1. Zelfmanagement kansrijk zonder verdere interventie
 2. Zelfmanagement mogelijk na wegnemen barriere
 3. Zelfmanagement zeer (te?) moeilijk in dit stadium; Zelfmanagement ondersteuning als maatwerk, met name door eventuele barrières eerst weg te nemen.

Toelichting instrument

Een vragenlijst met 26 vragen in tien domeinen. totaal 27 items.
Subcategorieën: opleiding (1 item), belasting van de ziekte (1 item), beheersingsoriëntatie (3 items), eigen effectiviteit (2 items), sociale steun (1 item), copingstijl (9 items), angst (4 items), depressie (3 items) en vaardigheden (computer, groep en zelfverzorging) (3 items).

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Gesloten vragen in te vullen door patiënt thuis op papier of via internet.
  Patiënten kunnen de SeMaS-vragenlijst invullen via een link die zij van de zorgverlener krijgen.
 • Score/uitkomst:
  De uitslag, oftewel het patiëntprofiel, kan grafisch worden weergegeven in grotere of kleinere cirkels. Hoe groter de cirkels in het profiel, hoe meer de patiënt in staat zal zijn tot zelfmanagement.
 • Benodigde tijd:
  Invullen vragenlijst: 10-15 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Theoretische / wetenschappelijke onderbouwing (achtergrond-informatie over ontwikkeling, basisconcepten en theorieën): Items van de  SeMaS zijn gebaseerd op literatuur, focusgroepen met patiënten en professionals en op pilot onderzoek. Bevindingen literatuur (wat is belangrijk voor succesvol zelfmanagement) werden getoetst in focusgroepen. Health literacy werd wel als belangrijk beschouwd maar viel uiteindelijk af om lengte van vragenlijst te beperken.

Criterium validity: redelijk tot goed. Cronbach’s varieerde van .56 tot .87. Auteurs geven aan dat SeMaS een korte gevalideerde vragenlijst is die zicht geeft op barrières voor zelfmanagement die besproken moeten worden met een patiënt. Op die manier kan het bijdragen aan persoonsgerichte zorg en zelfmanagement ondersteuning op maat.

Gevalideerd bij patiënten met een chronische aandoening in de huisartsenpraktijken van Zorggroep DOH.
Artikel november 2015: Validation of Self-Management Screening (SeMaS), a tool to facilitate personalised counselling and support of patients with chronic diseases

Een recente evaluatiestudie van een RCT in 15 praktijken onder diverse groepen chronisch zieken (2016) liet zien dat het gebruik van de SeMaS niet leidde tot een hoger niveau van activatie of een verbetering in leefstijl maar wel tot meer zelfmonitoring en het gebruik van individuele zorgplannen stimuleerde.
Artikel mei 2016 British Journal of General Practice 2016: Effectiveness of personalised support for self-management in primary care: a cluster randomised controlled trial.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Voor praktijkondersteuners zijn een handleiding en een training ontwikkeld om hen te leren hoe ze de patiëntprofielen kunnen interpreteren en er samen met de patiënt mee aan de slag kunnen gaan.
Scholing: … een training ‘Self Management Screening voor beginners’, verzorgd door Nathalie Eikelenboom, interpreteren van patiëntenprofielen en hoe samen met de patiënt mee aan de slag (uitleg en rollenspellen).

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst: SeMaS_vragenlijst def
Handleiding: SeMaS_Handleiding_def

Contactpersoon

SeMaS is in  samenwerking ontwikkeld door onderzoeksafdeling IQ healthcare van RadboudUMC en de Zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH), met in de stuurgroep betrokkenheid van CZ en VGZ, Philips, Frank Verhulst (Doen en blijven doen) en Vilans.

Contactpersoon: Nathalie Eikelenboom

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep De Ondernemende Huisarts: bij patiënten met een chronische aandoening (diabetes, COPD, astma, CVRM)
Artikel: Persoonsgerichte zorg hoog op agenda DOH Zorggroep
Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL): bij patiënten met  COPD en Diabetes

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Projectbeschrijving: SeMaS: een screeningsinstrument voor zelfmanagement
Artikel: Zelfmanagement op maat
Artikel: SeMaS biedt inzicht in zelfmanagementvaardigheden

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijgewerkt: juli 2017 – informatie NIVEL inventarisatie meetinstrumenten zelfmanagementondersteuning 2017  toegevoegd

'vragenlijst'

General Self-efficacy scale (GSE scale)

Doel

Meten hoe iemand in het algemeen omgaat met stressoren/moeilijke situaties in het leven. De General Self-Efficacy Scale gaat expliciet over iemands zelfvertrouwen dat zijn of haar acties verantwoordelijk zijn voor succesvolle uitkomsten oftewel dat men controle heeft over de eisen die de omgeving stelt. Inventariserende en evaluatieve vragenlijst.

Toelichting instrument

Het betreffen tien stellingen (optimistische ‘self-beliefs’) die vragen naar hoe men in het algemeen denkt en doet.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De lijst bevat een korte invulinstructie. Het betreft gesloten vragen in te vullen door patiënt. De items worden gescoord op een vierpuntschaal van 1 (volledig onjuist) tot 4 (volledig juist).
 • Score/uitkomst:
 • Benodigde tijd:
  Een totaalscore wordt berekend door de scores van de items op te tellen, waarbij de som van de scores een range van 10-40 kan hebben. Gemiddelde score = 29. Een hogere score betekent meer self-efficacy. Een vuistregel is dat een totaalscore wordt berekend wanneer niet meer dan drie items ontbreken.
  Invullen vragenlijst: Ongeveer 5 minuten.

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd
Meer informatie: Meetinstrumenten zorg

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Instrument direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst GSE-scale

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Teeuw B, Schwarzer R, Jerusalem M (1994)

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

vragenlijst

Vier Dimensionale Klachtenlijst: 4DKL

Doel

Het in kaart brengen en vervolgen van de meest voorkomende psychische klachten van individuele patiënten. Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie.

Toelichting instrument

De vragenlijst (een zelfinvullijst) betreft verschillende klachten en verschijnselen, totaal 50 items met de volgende subcategorieën: distress (16 items); depressie (6 items); angst (12 items); somatisatie (16 items).

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De patiënt geeft aan hoe vaak hij de gevraagde klachten of verschijnselen de afgelopen week heeft gehad en kiest voor één van de mogelijke antwoorden.
 • Score/uitkomst:
  Beantwoording met: ‘nee’ (0 punten), ‘soms’ (1 punt), ‘regelmatig’, ‘vaak’, ‘heel vaak’ of ‘voortdurend’ (allemaal 2 punten).
 • Benodigde tijd:
  Invullen vragenlijst: 5 tot 10 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Psychisch welbevinden
Volwassenen
Jongeren (vanaf 15 jaar)
POH-GGZ

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd: valide en betrouwbaar.

Meer informatie:

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing gewenst: de 4DKL is beschikbaar voor psychologen en psychiaters, huisartsen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten/ POH GGZ

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst 4DKL

Kosten instrument

Geen kosten

Contactpersoon

Author: Berend Terluin, MD, PhD

Organisaties die werken met methode / instrument

Wordt binnen veel huisartsenpraktijken gebruikt.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Artikel in Huisarts en Wetenschap: De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

'vragenlijst'

Problem Areas in Diabetes vragenlijst – PAID – NL versie

Doel

Het meten van diabetes-gerelateerde (emotionele) problemen waarbij patiënten aangeven in hoeverre deze een probleem vormen. Deze vragenlijst zegt iets over de ernst van de diabetesspecifieke problemen (zorgen, angsten, boosheid, burn-out) en de richting waarin ondersteuning geboden kan worden.

Toelichting instrument

Een zelfrapportage-instrument met 20 vragen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De patiënt geeft op een 5 puntsschaal (geen probleem – een groot probleem) aan in hoeverre dit voor hem op een probleem vormt.
 • Score/uitkomst:
  Elke vraag met een vijfpuntschaal, er kunnen maximaal 80 punten gescoord worden. Hoe hoger de score hoe groter de ervaren zorgen en spanningen ten opzichte van de diabetes.
  40 en hoger: aanwijzingen voor enstige diabetes gerelateerde distress.
 • Benodigde tijd:
  Invullen van de vragenlijst: 3-5 minuten. Er is ook de verkorte versie PAID beschikbaar bestaande uit 5 items (PAID-5)

Doelgroep(en)

Diabetes
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd
Referenties en onderzoek: VUmc
Er is een gevalideerde verkorte versie (5 items) beschikbaar via VUmc

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Opgenomen in Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten – Nederlandse Diabetes Federatie
VUmc – Diabetes Psychology

Kosten instrument

Gratis

Contactpersoon

Hr F. Snoek

Organisaties die werken met methode / instrument

Binnen VUmc werkt men met de originele als met de verkorte versie.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Hoofdstuk 4 uit Evaluatierapport proefimplementatie Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij DM.
Implementatiehandreiking Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

De ervaring is dat de vragenlijst praktisch is en goed in te vullen door de patiënten.

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

'vragenlijst'

Samenwerken aan gezondheid (PIH-NL)

Doel

Inzicht verkrijgen in zelfmanagementgedrag van de patiënt. Zorgdragen dat de patiënt de zorg krijgt die goed bij hem past. Zorgverlener en patiënt bepalen gezamenlijk op welk gebied van zelfmanagement er ondersteuning gewenst is. Door herhaling van de vragenlijst na een bepaalde periode kan de eventuele vooruitgang gemeten worden. Een vragenlijst die zorgverleners en patiënten ondersteunt bij het in gang zetten en uitvoeren van zelfmanagement.

Toelichting instrument

Samen werken aan gezondheid is een vertaling van de Partners in Health Scale (PIH). De vragenlijst bestaat uit twaalf items die (domeinen van) zelfmanagement meten. De 12 items zijn onder te verdelen zijn in 4 schalen: kennis, omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte, actieve rol in het consult en de mate waarin iemand in staat is zelf thuis klachten en symptomen te monitoren. Het geeft aan waar de sterke en zwakke punten van een persoon zitten op het gebied van zelfmanagement en waar dus ondersteuning en begeleiding nodig is. Op basis van de scores op de lijst wordt een aandachtspunt gekozen voor behandeling en op dit gebied worden persoonlijke doelen gesteld.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De patiënt geeft op een 8-punts schaal ‘weinig tot veel’ aan wat het beste bij hem past. De vragenlijst wordt ingevuld voorafgaand aan het consult en later besproken.
 • Score/uitkomst:
  Een hogere score geeft aan dat men meer aan zelfmanagement doet
 • Benodigde tijd:
  Invullen vragenlijst: 5-10 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

De oorspronkelijke vragenlijst is gevalideerd en betrouwbaar.
Meer informatie: The internal consistency and construct validity of the partners in health scale: validation of a patient rated chronic condition self-management measure.

Tot nu toe is de vragenlijst in Nederland vooral gebruikt om de mate van zelfmanagementvaardigheden (zoals gepercipieerd door de patiënt) in kaart te brengen en minder als middel in de praktijk om de focus van zelfmanagementondersteuning te bepalen.

Recent (2016)  is de lijst gevalideerd voor gebruik bij patënten met COPD.
Zie artikel aug 2016: Construct Validity of the Dutch Version of the 12-Item Partners in Health Scale: Measuring Patient Self-Management Behaviour and Knowledge in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Instrument direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst Samenwerken aan gezondheid _PIH-NL

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Van oorsprong Australische vragenlijst wordt gebruikt in het ‘Flinders Programm of Chronic Care Self Management’ (CCSM) van de Flinders Human Behaviour & Health Research Unit. Dit programma bevat een set van generieke tools om zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij het in gang zetten en uitvoeren van zelfmanagement. De vragenlijst is bedoeld om te kijken hoe iemand tegen zelfmanagement aankijkt. Daarna volgen instrumenten die helpen bij o.a. gezamenlijke doelen stellen, persoonlijke actieplannen, etc. Binnen dit programma is veel ervaring opgedaan met ondersteuning van mensen met een chronische ziekte bij hun zelfmanagement en  het bieden van zorg op maat.

De vragenlijst is vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie door medewerkers van het CBO en Vilans binnen het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement NPCF-CBO (LAZ).

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijgewerkt juli 2017: met informatie NIVEL ‘Inventarisatie meetinstrumenten zelfmanagementondersteuning’

methode

Model ‘Van weerstand naar ‘gezonde’ eigen regie’

Doel

Generiek instrument gebaseerd op het model ‘Van weerstand naar ‘gezonde’ eigen regie’. Inschalen van de patiënt in 1 van de vier patiëntgroepen. Op basis van het model zijn ook de weerstanden van de patiënt te herkennen.

Toelichting instrument

Het patiëntmodel beschrijft vier patiëntprofielen, geeft handvatten voor bepaling van het patiëntprofiel en voor het aanpassen van de werkwijze van de zorgverlener op het type patiënt, inclusief het herkennen van weerstanden bij patiënten en zichzelf en deze functioneel om te buigen / in te zetten.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken
  Een vragenlijst van twintig vragen om eenvoudig en doeltreffend het patiëntprofiel van de patiënt te kunnen bepalen. De zorgverlener krijgt handvatten op basis van vragenlijst: wie is hij/zij, welk gedrag past hierbij, wat zijn de valkuilen, welke benadering en aanpak heeft de patiënt nodig om in beweging te komen en welk resultaat is te bereiken?
  De antwoorden hierop leiden tot één van de vier typologieën.
  Type 1 ‘ zelfbewust – autonoom’;
  Type 2 ‘zoekende’;
  Type 3 ‘weerstand’;
  Type 4 ‘ weinig bereidwillig om’.

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Het model ‘van weerstand naar gezonde regie’ is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek van Bloem/Stalpers. De vragenlijst met twintig items is nog niet gevalideerd, maar wordt aan de hand van ervaringen uit de praktijk getoetst en bijgesteld (2016).

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing is gewenst. (zie ook …. op deze website)
Coaching/ trainingsprogramma voor zorgprofessionals is beschikbaar. Het door Dubois en Van Rij ontwikkelde coachingsconcept (zie hierboven) en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht (4-bollen model) geïntegreerd.

Training – De Coachende Praktijkondersteuner
De Coachende Zorgverlener

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Dubois en van Rij

Ontwikkeld door / contactpersoon

Karin Dubois

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

'vragenlijst'

Belangenlineaal: score vertrouwen en belangrijkheid

Doel

Inzicht verkrijgen in hoe belangrijk iemand het vindt om te veranderen en in welke mate die persoon denkt dat het gaat lukken.

Toelichting instrument

Formulier met een 10 puntsschaal ten aanzien van belangrijkheid en vertrouwen om te veranderen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De patiënt scoort op een schaal van 1 tot 10 hoe belangrijk het voor hem is om te veranderen. Op een tweede schaal van 1 tot 10 geeft de patiënt aan hoeveel vertrouwen hij/zij erin heeft dat dit gaat lukken al hij besluit te veranderen.
 • Score/uitkomst:
  Hiermee krijgt de zorgverlener een beeld of de cliënt: niet toe is aan veranderen, onzeker is over veranderen ofwel klaar is voor veranderen. Naar aanleiding van het cijfer dat iemand geeft aan belang en vertrouwen gaat het gesprek vervolgens verder, bijvoorbeeld door de vraag: ‘Waarom zit u op 4 en niet op 0’? of ‘Wat heeft u nodig om van een 5 naar een 6 te gaan?
 • Benodigde tijd:
  Invullen formulier: 2 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing gewenst in basisvaardigheden MI, coaching, verandertaal

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD):
Belangenlineaal: Score vertrouwen en belangrijkheid

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

‘Belangenlineaal wordt gebruikt in de Methode Motivational Interviewing

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: januari 2016

'vragenlijst'

Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K / Illness Perception Questionnaire-Kort

Doel

Het in kaart brengen van de manier waarop mensen denken over hun klachten. Dit bepaalt mede de manier waarmee ze met hun lichaam omgaan en daarmee hun (dis)functioneren. Gedachten ten aanzien van een gezondheidsprobleem vormen de basis van ziektepercepties (de cognitieve en emotionele beleving van de ziekte) van de cliënt. Het geeft informatie die richtinggevend kan zijn voor de behandeling van de therapeut.

Toelichting instrument

Een vragenlijst met 9 vragen t.b.v. de inventarisatie van gedachten van patiënten over hun gezondheidsproblemen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken: de patiënt beantwoordt voorafgaand aan het consult de vragen door een cijfer te omcirkelen van 0 – 10; 1 item heeft drie open antwoordmogelijkheden.Vragenlijst kan voor evaluatieve metingen worden ingezet.
 • Score/uitkomst: Er is geen score te berekenen.
 • Benodigde tijd: Invullen vragenlijst 4-5 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd en betrouwbaar.
Meer informatie op: Meetinstrument Zorg

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Gewenst is instructie voor afname vragenlijst

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst IPQ-K

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

de Raaij EJ, et al.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: januari 2016